Welkom bij Flex Interim

Fiscaal nieuws

RSS feed currently not available


Please try again later
Error
  • Error loading feed data.
Accountancynieuws

Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Vanaf 1 augustus 2008 is de WWFT van kracht, een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). De WWFT verplicht accountants- en adviesorganisaties een cliëntenonderzoek in te stellen en ongebruikelijke transacties te melden bij opdrachten waarbij zij werkzaamheden uitvoeren voor de jaarrekening, administraties, belastingadvies, aangiften en overige dienstverlening zoals consultancy. Onze opdrachtbevestigingen voor deze opdrachten bevatten een paragraaf hierover. Waar verplicht deze wet Flex Interim toe? 

Cliëntenonderzoek
Wij moeten bij aanvaardiging van een opdracht op grond van de WWFT een cliëntenonderzoek doen. 

Meldingsplicht
Als we vermoeden dat er sprake kan zijn van witwassen of financiering van terrorisme (een ‘ongebruikelijke transactie’) bij een cliënt, moeten we hiervan melding maken bij de Financial Unit Nederland (FIU-NL), voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.  

Als ongebruikelijke transacties melden wij aan:

  • contante betalingen van minimaal 15.000 euro van de cliënt aan Flex Interim of door tussenkomst van Flex Interim aan een derde;
  • transacties bij de cliënt die vermoedelijk verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Het FIU-NL beoordeelt vervolgens of een gemelde ongebruikelijke transactie moet worden doorgemeld naar opsporingsinstanties of veiligheidsdiensten voor nader onderzoek. Wij mogen de cliënt niet informeren over een melding.  

Meer weten?
Voor meer informatie over het cliëntenonderzoek of de meldingsplicht kunt u uw contactpersoon bij Flex Interim benaderen. 

* Een UBO is:

  • een natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25 procent van het kapitaalbelang of meer dan 25 procent van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen van een rechtspersoon anders dan een stichting, dan wel op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een vennootschap is die is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten;
  • begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een stichting of een trust als bedoeld in het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts of degene die bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een stichting of een trust.
 
You are here: